Výhody a nevýhody s.r.o. oproti živnosti

Výhody a nevýhody s.r.o. oproti živnosti

Chystáte se nastartovat vlastní podnikání a přemýšlíte, jestli pro vás bude výhodnější společnost s ručením omezeným nebo živnost? Nebo už na živnost podnikáte a zvažujete založení s.r.o.? Každá z těchto variant má svá pro a proti. Pojďme si je nyní rozebrat, abyste mohli sami zhodnotit, která forma podnikání pro vás bude výhodnější.

Specifika s.r.o.

Společnost s ručením omezeným je jedním z typů obchodních společností. Základní kapitál s.r.o. je tvořen vklady společníků, kteří se tímto podílí na hospodářské činnosti společnosti. Společnost s ručením omezeným se zakládá sepsáním společenské nebo zakladatelské listiny ve formě notářského zápisu.

Jménem společnosti s ručením omezeným pak jedná jednatel (či více jednatelů) a zastupuje ji ve vztazích ke třetím osobám. Nejvyšším orgánem s.r.o. je pak valná hromada, kterou jednatel svolává alespoň jednou ročně.

I právnická osoba ke své činnosti potřebuje mít živnost. Podmínky pro její získání se nijak neliší od podmínek pro fyzické osoby, o kterých se dočtete za chvíli.

Specifika živnosti

Živností podle § 2 živnostenského zákona rozumíme soustavnou činnost provozovanou samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem. To je ukázková učebnicová definice, zjednodušeně lze tedy říct, že pokud činnost splňuje všechny uvedené znaky, pak se jedná o živnost.

Abyste živnost mohli vykonávat, musíte si vyřídit tzv. živnostenské oprávnění. K jeho získání potřebujete splnit tři podmínky: dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost. V České republice existují dva typy živností: ohlašovací a koncesované. Ohlašovací živnosti se ještě dále dělí na volné, vázané a řemeslné.

Právo vykonávat ohlašovací živnost vzniká okamžikem ohlášení na živnostenském úřadě, živnostníkem se tedy stáváte okamžitě. K vykonávání volné živnosti vám postačí splnit již jmenované všeobecné podmínky, u vázané (účetnictví, reality atd.) a řemeslné (pekaři, kosmetičky, zedníci atd) živnosti musíte navíc splnit odbornou způsobilost, zpravidla vzdělání nebo praxi.

K vykonávání koncesované živnosti potřebujete speciální povolení a živnostníkem se stáváte až po jeho udělení. Koncese slouží k regulaci osob, které provozují stejný druh činnosti (např. taxislužba) nebo k zajištění bezpečnosti v některých podnikatelských oblastech (např. prodej zbraní.

Výhody a nevýhody s.r.o. oproti živnosti
Zdroj: Freepik.com

Výhody s.r.o. oproti živnosti

Podívejme se nyní na výhody, které skýtá s.r.o. oproti podnikání jako OSVČ.

Ručení za závazky

Jedním z klíčových důvodů, proč mnozí volí raději společnost s ručením omezeným než živnost, je právě omezené ručení. Společníci s.r.o. totiž ručí za závazky společnosti pouze do výše svých nesplacených vkladů, zatímco osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) ručí celým svým majetkem.

To znamená, že jakmile jsou všechny vklady do společnosti splaceny, společnost ručí svým majetkem do výše základního kapitálu. Pokud se ale dostanete do dluhů jako OSVČ, pak jste povinni je uhradit nejen majetkem z podnikání, ale také svým soukromým majetkem. To je důvodem, proč se mnoho neúspěšných živnostníků propadá do dluhové pasti, exekucí a insolvence.

Důvěryhodnost

Přestože si jako OSVČ můžete na trhu vybudovat velmi dobré jméno, společnost s ručením omezeným je často obchodními partnery vnímána jako prestižnější a důvěryhodnější. To je rozhodujícím faktorem zejména u velkých zakázek či tendrů, při kterých se zvažuje více dodavatelů. Živnostník s místem podnikání na panelákovém sídlišti pak příliš profesionálně nepůsobí a potenciální zákazník mnohem raději sáhne po malé, ale pro něj důvěryhodnější s.r.o.

Toto lepší postavení s.r.o. může pramenit například z veřejně dostupných údajů o společnosti a jejím hospodaření (výkazy ve sbírce listin obchodního rejstříku) nebo už jen z vyšší administrativní a finanční náročnosti jejího založení i následného řízení. U živnosti běžně postačí pouze navštívit živnostenský úřad, vyplnit jednotný registrační a zaplatit správní poplatek. Založení s.r.o. je tedy považováno za náročnější, ale dnes už i to vám výrazně usnadní notář.

Zmiňme ale také fakt, že OSVČ ručí celým svým majetkem, což pro obchodní partnery znamená snazší vymahatelnost závazků. Z tohoto důvodu mohou někteří z nich považovat za důvěryhodnějšího spíše živnostníka.

Zastupitelnost

Jako živnostník jste ve většině případů na celé podnikání sami a o nějaké zastupitelnosti tak nemůže být řeč. V případě dovolené, zranění nebo nemoci vás nemá kdo zastoupit, ať už se jedná o administrativu nebo vykonávání prací pro klienty, a hladký chod podnikání je tak narušen.

Ve společnosti s ručením omezeným už obvykle nejste úplně sami, a tak můžete své povinnosti delegovat na některého z dalších společníků nebo zaměstnanců. V případě nemoci nebo delší dovolené tak máte jistotu, že bude společnost fungovat plynule dál.

Navíc v případě s.r.o. platí snazší převoditelnost vlastnických práv. Pokud se tedy rozhodnete společnost prodat, jde to oproti podnikání jako OSVČ velmi jednoduše.

Daně

Nespornou výhodou s.r.o. je možnost lepší daňové optimalizace. Při vyšších ziscích a obzvlášť, pokud zisky reinvestujete zpět do firmy se společnost s ručením omezeným vyplatí podstatně více než živnost. Ve chvíli, kdy dosáhnete ročního obratu 2 až 2,5 mil. Kč, pak se vám z hlediska daní už vyplatí podnikat spíše formou s.r.o.

Nevýhody s.r.o. oproti živnosti

Nic není černobílé a i s.r.o. v některých věcech živnostníky nepřevyšuje. Podívejme se nyní na nevýhody založení s.r.o.

Administrativní zátěž

Jednoduše řečeno, založení a následně řízení společnosti s ručením omezeným obnáší oproti živnosti více papírování. To zahrnuje také vedení účetnictví, ke kterému se ještě dostaneme.

Finanční náročnost

Při založení s.r.o. vydáte z peněženky znatelně vyšší sumu než při založení živnosti, u které správní poplatek činí „pouhou“ tisícikorunu. Pro založení společnosti je třeba vyřídit hned několik administrativních úkonů, získat potřebné dokumenty a bez služeb notáře se rovněž neobejdete. Proto jsou náklady na založení s.r.o. vyšší.

Právě notář ale dnes může udělat většinu potřebných věcí za vás – od přípravy dokumentace a obstarání potřebných výpisů přes sepsání zakladatelské listiny a vyřízení živnosti až po samotný zápis do obchodního rejstříku. I svůj vklad do společnosti máte možnost splatit u notáře k rukám správce vkladu. Nově dokonce můžete založit s.r.o. dokonce i online.

Vyplácení a zdanění zisku

Citelnou nevýhodou s.r.o. je pak obtížné vyplácení zisku. Ten si nemůžete kdykoliv jen tak vybrat. Podíly na zisku se totiž vyplácí až po účetní závěrce, což bývá typicky na konci roku. Výše zisku určená účetní závěrkou, kterou musí schválit valná hromada, se pak rozděluje podle podílů jednotlivých společníků ve společnosti.

Jako OSVČ můžete s penězi nakládat ihned po jejich obdržení a nemusíte čekat na konec účetního období. Pohyb peněz je tak ve vašem podnikání mnohem snazší.

Další nevýhodou je u s.r.o. dvojí zdanění dividend. Společnost totiž daní zisk 19 % (daň z příjmů je u právnických osob navíc vyšší než u živnostníků), ale vyplacené podíly se navíc ještě daní 15% srážkovou daní.

Účetnictví

Právnické osoby mají povinnost vést účetnictví a evidují tedy veškeré výnosy, náklady, závazky, pohledávky a vše ostatní, co zákon o účetnictví či související legislativa vyžaduje. V takovém případě už se běžně neobejdete bez účetní – až už vlastní či externí.

V případě živnosti nemusíte vést účetnictví, ale jen jeho zjednodušenou verzi – daňovou evidenci, pokud váš roční příjem z podnikání nepřevýší 25 milionů. K vedení účetnictví se samozřejmě můžete přihlásit i dobrovolně, ale v běžné praxi se to nedělá, jelikož to znamená finanční a časovou zátěž navíc.

Shrnutí: Kterou formu podnikání vybrat

V článku jsme probrali pro i proti obou jmenovaných forem podnikání a nyní vám poskytneme malý návod, jak vybrat tu správnou variantu pro vaše podnikání.

Založit společnost s ručením omezeným je pro vás výhodnější, pokud:

 • chcete lépe optimalizovat daně a odvody,
 • chcete podnikat s dalším společníkem nebo společníky,
 • máte zájem budovat značku,
 • chcete v čase zvyšovat hodnotu své společnosti,
 • budete v budoucnosti uvažovat o prodeji společnosti,
 • nejste ochotni ručit celým svým majetkem,
 • váš roční obrat překročí cca 2 miliony Kč.

Živnost si vyberte v těchto případech:

 • S podnikáním zažínáte nebo neočekáváte velké obraty,
 • chcete podnikat jako jednotlivec,
 • potřebujete flexibilitu ve výběru zisku,
 • nechcete podstoupit vyšší administrativní a finanční zátěž,
 • váš roční obrat nedosahuje 2 až 2,5 milionu Kč.

Související články k tématu

Skip to content