Práva a povinnosti jednatele s.r.o

Práva a povinnosti jednatele s.r.o

Jednatel je jednou z nejdůležitějších funkcí ve společnosti. Měl by si být proto dobře vědom, jaké práva a povinnosti se k jeho postu vztahují. Přečtěte si náš článek s praktickým shrnutím toho, co vás čeká, chcete-li se stát jednatelem s.r.o. a zodpovídat tak za chod celé společnosti.

Funkce jednatele

Každá společnost s ručením omezeným musí mít svého jednatele. Ten je statutárním a výkonným orgánem s.r.o. To znamená, že zastupuje společnost navenek, zodpovídá za její hospodaření a jedná jejím jménem vůči třetím osobám.

Jednatele volí a jmenuje do funkce valná hromada. Na tento post může jmenovat pouze zletilou osobu, která může vykonávat právní úkony. Společnost s ručením omezeným přitom nemusí mít pouze jednoho jednatele, ale může jich mít více. Na rozdíl od společníků se jednatel či jednatelé zapisují do obchodního rejstříku.

Jednatelem může být i právnická osoba, za kterou je ale k jednání zplnomocněna fyzická osoba, jejíž jméno je poté rovněž uvedeno v obchodním rejstříku.

Není neobvyklé, že se kvůli rozsahu svých kompetencí jednatel zaměňuje s majitelem. V menších podnicích je běžné, že je jednatelem i majitelem tentýž člověk. Ve větších společnostech už se ale obvykle jedná o dvě různé osoby.

Práva a povinnosti jednatele
Zdroj: Freepik.com

Povinnosti jednatele

S funkcí jednatele získáváte mnoho pravomocí, ale především také povinností. Budeme se zabývat těmi základními a stručně si shrneme, co každá z těchto povinností obnáší.

Povinnost jednat s péčí řádného hospodáře

Základní povinností jednatele je jednat během výkonu funkce jako řádný hospodář. To znamená, že musí být k firmě naprosto loajální, mít potřebné odborné znalosti a vykonávat svou funkci s maximální pečlivostí.

Povinnost svolat valnou hromadu

Další povinností jednatele je alespoň jednou ročně svolat valnou hromadu. Zpravidla se svolává na jaře kvůli schválení účetní závěrky, ale lze ji na žádost společníků svolat kdykoliv během roku.

Povinnost informovat společníky

Jelikož společníci poskytli s.r.o. svůj vklad a podílí se tak na jejich činnosti, mají plné právo vědět, jak se společnosti daří. Jednatel je proto povinen společníky informovat o hospodaření společnosti a všech zásadních skutečnostech, které se jí týkají.

Povinnost vést podvojné účetnictví

Jednatel zodpovídá za řádné vedení podvojného účetnictví a to bez ohledu na to, kdo jej zpracovává. Také je povinen odprezentovat účetní závěrku na valné hromadě společníkům a zanést ji do obchodního rejstříku.

Povinnost vést seznam společníků

Jednatel musí vést aktuální seznam společníků včetně adres jejich trvalého bydliště, kontaktu a údajů o podílu na společnosti a hlasovacích právech.

Povinnost pravidelně zakládat listiny do sbírky listin

Všechny dokumenty, jako jsou účetní závěrky, výroční zprávy, návrhy na rozdělení zisku nebo rozhodnutí valné hromady ve formě notářského zápisu, je jednatel povinen zakládat do sbírky listin společnosti.

Povinnost podat insolvenční návrh

Dostane-li se společnost do finančních problémů, je povinností jednatele snažit se zabránit úpadku firmy a musí také podat insolvenční návrh.

Práva jednatele

Přečtěte si nyní, co vše spadá do pravomocí jednatele a jak je to s jeho odměnou.

Uzavírání smluv a najímání zaměstnanců

Jednatel je oprávněn jednat za společnost a zastupovat ji ve vztahu k třetím osobám. Mezi jeho pravomoci tak patří jménem společnosti uzavírat a podepisovat smlouvy, najímat nové zaměstnance nebo rozhodovat ve finančních operacích.

Zmocnění osob k podpisu smluv nebo k zastupování

Mezi pravomoci jednatele patří také možnost zmocnit jinou osobu k podpisu smluv nebo k tomu, aby jej ve funkci zastupovala.

Odměna za výkon funkce

Přestože povinností jednatele není málo a jedná se o velmi důležitou funkci, nárok na odměnu za ni ze zákona nevzniká. Z toho důvodu je třeba písemně uvést a konkretizovat odměnu ve smlouvě o výkonu funkce, která upravuje vztahy mezi jednatelem a společností. V případě, že není ve smlouvě odměna sjednána, znamená to totiž, že je výkon funkce jednatele bezplatný.

Související články k tématu

Skip to content