Slovník pojmů Insolvence

Insolvence

Pojem insolvence označuje situaci, kdy dlužník není schopen splácet své závazky vůči věřitelům. Dlužníkem přitom může být fyzická osoba, podnikatel i společnost. Často se ale insolvence používá také jako kratší označení insolvenčního řízení, tedy soudního řízení, jehož cílem je vypořádání dluhů a maximální možné uspokojení všech věřitelů.

Data o veškerých aktivních i ukončených insolvenčních řízeních naleznete ve veřejně dostupném insolvenčním rejstříku.

Řešení infolvence fyzické osoby

V případě fyzické osoby probíhá insolvence jedním ze dvou způsobů: oddlužením nebo konkursem.

Nejdůležitější podmínkou oddlužení je snaha dlužníka splatit co největší část svých závazků. Využít jej mohou také manželské páry společně.

Oddlužení má dvě formy: rychlejší a pomalejší. U rychlejšího oddlužení musí dlužník během tří let splatit alespoň 60 % z celkové dlužné částky, zbytek dluhů je mu věřiteli odpuštěn. Pomalejší oddlužení pak trvá pět let a dlužník musí zaplatit nejméně 30 % všech svých dluhů.

Další variantou je pak konkurs, jehož podstatou je prodej všeho movitého a nemovitého majetku dlužníka. Takto získané peníze pak dlužník použije k úhradě svých závazků věřitelům. Oproti oddlužení zde však zbývající dluhy nezanikají a věřitelé se nadále mohou domáhat jejich uhrazení prostřednictvím exekuce.

Řešení insolvence právnické osoby či podnikatele

U právnických osob a podnikatelů existují také dvě možné formy insolvence: konkurs a reorganizace.

Konkurs funguje stejně jako u fyzických osob. Majetková podstata dlužníka je kompletně zpěněžena a jsou z ní uhrazeny závazky. Neuspokojené pohledávky věřitelů rovněž nezanikají.

Druhým typem je reorganizace, při kterém se realizují ozdravná opatření a provoz dlužníkova podniku zůstává zachován. V tomto případě se obvykle pohledávky věřitelů uspokojují průběžně.

Skip to content