Práva a povinnosti společníka s.r.o.

Práva a povinnosti společníka s.r.o.

Každému společníkovi společnosti s ručením omezeným ze zákona plynou určitá práva, ale také povinnosti. Přečtěte si, co vás jako společníka s.r.o. čeká.

Právo podílet se na rozhodování

Podílení se na rozhodování společnosti s ručením omezeným je jedním ze základních práv společníka. To dává společníkům možnost účastnit se jednání valné hromady, hlasovat o všech zásadních věcech ohledně společnosti a také právo být volen do orgánů společnosti.

Váha hlasu společníka se odvíjí od výše jeho podílu ve společnosti. Společníci s vyššími podíly tak na rozhodnutí valné hromady mají větší vliv než společníci s malými podíly.

Právo na podíl na zisku a likvidačním zůstatku

Pokud společnost vytvoří svou činností zisk, společníkům náleží podíl na tomto zisku. Podobně jako u hlasovacího práva se zisk dělí mezi společníky zpravidla v závislosti na výši jejich podílu na společnosti. Vyšší podíl na společnosti tak znamená i větší díl ze zdrojů odsouhlasených valnou hromadou.

Dojde-li ke zrušení společnosti likvidací, společník má právo na podíl na likvidačním zůstatku. Ten se opět dělí dle výše splacených vkladů jednotlivých společníků.

Právo na informace

Ve chvíli, kdy společník vloží do s.r.o. o své finanční prostředky, podílí se tím na její činnosti, a jako takový má právo na informace o společnosti a jejím hospodaření. Toto právo je stejné pro všechny společníky bez ohledu na výši jejich podílu na společnosti. Jednatel společnosti je pak vázán povinností společníkům požadované informace poskytnout.

Právo podat žalobu jménem společnosti

Společník se také může domáhat na jednateli náhrady škody, kterou mu jednatel způsobil porušením svých povinností, nebo po jiném společníkovi požadovat splnění vkladové povinnosti. K tomu slouží tzv. společnická žaloba, kterou společník nepodává svým jménem, ale jménem společnosti. Žaloba má ale své limity – nelze ji podat například ve chvíli, kdy již splacení vkladu vymáhá jednatel nebo valná hromada rozhodla o vyloučení společníka, který je se splacením vkladu v prodlení.

Zdroj: Freepik.com

Vkladová povinnost

Vklad společníka s.r.o. je základem obchodního podílu na společnosti, od kterého se následně odvíjí síla hlasovacích práv či výše podílu na zisku. Povinností společníka je do vznikající společnosti s ručením omezeným vložit alespoň minimální vklad, který aktuálně činí 1 Kč. Obecně se však doporučuje vložit vyšší částku, aby společnost působila důvěryhodněji.

Společník může svůj vklad splatit buď celý ještě před založením firmy nebo splatit část a zbytek doplatit, nejpozději ale do 5 let od vzniku společnosti. V takovém případě je ale před vznikem nutno splatit minimálně 30 % z vkladu.

Příplatková povinnost

Potřebuje-li společnost rychle překonat nepříznivé hospodářské období, může využít příplatkové povinnosti, jež se řídí společenskou smlouvou.

Společníci jsou povinni poskytnout společnosti peněžní příplatek (nepeněžní forma v tomto případě není možná) mimo základní kapitál. Příplatková povinnost je rychlým a jednoduchým způsobem, jak financovat činnost společnosti z vlastních zdrojů a překlenout nepříznivé období.

Povinnost loajality

Společníci jsou povinni být loajální ke společnosti, jednat v souladu s jejími zájmy a zachovávat mlčenlivost o interních věcech společnosti nebo obchodním tajemství. Jako porušení této povinnosti lze označit poškozování dobrého jména společnosti, zneužívání svých práv proti ostatním společníkům, maření dosahování zisku atd.

V rámci povinnosti loajality je společníkům také ukládáno, aby se aktivně podíleli na činnosti společnosti. Toho dosáhnou například účastí a hlasováním na valných hromadách nebo poskytnutím součinnosti ostatním společníkům i společnosti samotné.

Související články k tématu

Skip to content