Slovník pojmů Notářský zápis

Notářský zápis

Notářský zápis je notářem sepsaná veřejná listina, která se týká právního úkonu a odpovídá zákonným podmínkám. Listina musí být vždy sepsána v českém jazyce, proto pokud je to třeba, při právním úkonu je přítomen nestranný tlumočník, který svou přítomnost stvrzuje svým podpisem.

Dle paragrafu § 63 zákona č. 358/1992 Sb., notářského řádu, musí notářský zápis obsahovat tyto povinné náležitosti:

  • místo a datum právního jednání,
  • jméno, příjmení a sídlo notáře,
  • jméno, příjmení, pobyt a datum narození účastníků právního úkonu a je-li účastníkem nebo zástupcem právnická osoba, její název, sídlo a identifikační číslo,
  • prohlášení účastníků, že jsou způsobilí samostatně právně jednat,
  • prohlášení o prokázání totožnost účastníků právního úkonu,
  • obsah právního jednání,
  • podpisy všech účastníků právního úkonu,
  • úřední razítko notáře a jeho podpis.

Pro založení společnosti s ručením omezeným je třeba sepsat společenskou smlouvu nebo zakladatelskou listinu právě ve formě notářského zápisu.