Slovník pojmů Notářský zápis

Notářský zápis

Notářský zápis je veřejná listina sepsaná notářem v souladu s § 62 a násl. notářského řádu. Jedná se o zvláštní kvalifikovanou formu písemného právního jednání, která je pro některá právní jednání vyžadována zákonem.

Notářský zápis je považován za veřejnou listinu, což znamená, že je u něj předpokládána jeho pravost i správnost.

Dle paragrafu § 63 notářského řádu, musí notářský zápis obsahovat tyto povinné náležitosti:

 • místo a datum právního jednání,
 • jméno, příjmení a sídlo notáře,
 • jméno, příjmení, pobyt a datum narození účastníků právního úkonu a je-li účastníkem nebo zástupcem právnická osoba, její název, sídlo a identifikační číslo,
 • prohlášení účastníků, že jsou způsobilí samostatně právně jednat,
 • prohlášení o prokázání totožnost účastníků právního úkonu,
 • obsah právního jednání,
 • podpisy všech účastníků právního úkonu,
 • úřední razítko notáře a jeho podpis.

Kde zejména jsou notářské zápisy povinné:

 • právní jednání osob, které nemohou číst a psát a nemohou se s obsahem právního jednání seznámit pomocí přístrojů, speciálních pomůcek nebo jiné osoby,
 • založení nadace (zakládací listina),
 • založení s.r.o., a.s. a dalších obchodních společností (také některá další právní jednání podle zákona o obchodních společnostech a družstvech),
 • prohlášení o vzdání se práva na zisku rodinného závodu,
 • smlouvy o manželském majetkovém režimu (modifikace společného jmění manželů i předmanželské smlouvy),
 • dohoda o správě společné nemovité věci,
 • rozhodnutí ustavující schůze o přijetí stanov společenství vlastníků a/nebo přijetí stanov všemi vlastníky jednotek,
 • zástavní smlouva (je-li zástavou závod nebo jiná věc hromadná, je-li zástavou nemovitá věc, která nepodléhá zápisu do veřejného seznamu, má-li zástavní právo k movité věci vzniknout zápisem do rejstříku zástav),
 • přijetí statutu svěřenského fondu, vzdání se plnění ze svěřenského fondu,
 • zřeknutí se dědického práva nebo práva na povinný díl,
 • pořízení pro případ smrti v době, kdy byl v péči zařízení, kde se poskytují zdravotnické nebo sociální služby, nebo kdy jinak přijímal jeho služby, a povolal-li za dědice nebo odkazovníka osobu, která takové zařízení spravuje nebo je v něm zaměstnána nebo v něm jinak působí,
 • souhlas svěřenského nástupce se zcizením nebo zatížením dědictví,
 • závěť osoby, která dovršila 15. rok věku, ale nedovršila 18. rok věku,
 • závěť osoby omezená na svéprávnosti,
 • dědická smlouva,
 • smlouva o zcizení dědictví,
 • dohody se svolením k přímé vykonatelnosti.

Kde nejsou notářské zápisy povinné, ale běžně se s nimi setkáváme:

 • kupní smlouvy (zejména u nemovitých věcí),
 • darovací smlouvy (včetně zřizování věcných břemen),
 • závěti svéprávných osob.

Některé typy notářských zápisů lze sepsat i elektronicky.

Pro založení společnosti s ručením omezeným je třeba sepsat společenskou smlouvu nebo zakladatelskou listinu právě ve formě notářského zápisu.

Skip to content