Jednatel

Jednatel je statutárním orgánem společnosti, tj. jedná se o osobu oprávněnou za společnost jednat navenek (podepisovat za ni smlouvy, přijímat zaměstnance atd.).

Při založení společnosti s ručením omezeným jsou první jednatelé určeni v zakladatelské listině či společenské smlouvě.

Jednatel musí se svým jmenováním do funkce a se zápisem své osoby do obchodního rejstříku souhlasit, zároveň musí splňovat zákonem stanovené podmínky, zejména musí být svéprávný a bezúhonný (ve smyslu zákona o živnostenském podnikání). Skutečnost, že budoucí jednatel splňuje veškeré tyto podmínky, je běžně dokládána jeho čestným prohlášením (s úředně ověřeným podpisem) a výpisem z rejstříku trestů.

Skip to content