Založení a vznik akciové společnosti krok za krokem

Založení a vznik akciové společnosti krok za krokem

Chystáte se podnikat „ve velkém“, očekáváte velké obraty a nebojíte se vyšších počátečních nákladů při založení společnosti? Pak je pravděpodobné, že namísto založení společnosti s ručením omezeným zvolíte raději akciovou společnost. Přečtěte si ucelený postup, co vše je pro založení „akciovky“ třeba udělat.

Co je to akciová společnost

Akciovou společností rozumíme takovou společnost, jejíž základní kapitál je rozdělen na určitý počet akcií s danou nominální hodnotou. Tento typ společnosti poznáte podle její firmy, která vždy obsahuje označení „akciová společnost“, případně zkratky „a.s.“ nebo „akc. spol.“.

Za své závazky odpovídá akciová společnost celým svým majetkem. Akcionáři, tedy držitelé akcií, za závazky společnosti neručí.

Akcie

Akcie je cenný papír, který dává svému držiteli (akcionáři) různé pravomoci. Typicky se jedná o právo na podíl na zisku nebo právo podílet se na řízení společnosti. Rozsah práv každého akcionáře, například počet hlasů na valné hromadě, se určuje na základě nominální hodnoty akcií, které tento konkrétní akcionář drží.

Nominální hodnotou rozumíme cenu akcie při jejím vystavení. Tržní hodnota akcie, za kterou se příslušné akcie obchodují na kapitálovém trhu, pak může být nižší nebo vyšší než nominální hodnota akcie.

Akcie lze dělit z mnoha hledisek, například dle podoby (listinné či zaknihované), formy (na jméno či na majitele) nebo druhu (kmenové, prioritní, zaměstnanecké atd.).

Založení a vznik akciové společnosti krok za krokem, zdroj: Freepik.com

Založení akciové společnosti

Založit akciovou společnost může více zakladatelů nebo i jediná osoba – fyzická, právnická nebo stát. Pro samotné založení je třeba přijetí stanov ve formě notářského zápisu a vznik akciové společnosti stejně jako jiných korporací, pak probíhá zápisem do obchodního rejstříku.

Stanovy obsahují dle Zákona č. 90/2012 Sb. – Zákona o obchodních společnostech a družstvech (Zákona o obchodních korporacích):

 • firmu a předmět podnikání,
 • výši základního kapitálu,
 • počet akcií, jejich jmenovitou hodnotu, zda jsou listinné nebo zaknihované, popřípadě údaj o omezení jejich převoditelnosti,
 • mají-li být vydány akcie různých druhů, jejich název a popis práv s nimi spojených,
 • počet hlasů spojených s jednou akcií, celkový počet hlasů ve společnosti a způsob hlasování na valné hromadě,
 • druh systému vnitřní struktury společnosti a
 • jiné údaje, stanoví-li tak ZOK.

Dále stanovy při založení společnosti obsahují:

 • údaje o tom, kolik akcií který zakladatel upisuje, za jaký emisní kurs, způsob a lhůtu pro splacení emisního kurzu a jakým vkladem bude splacen,
 • v jaké výši musí být splacen základní kapitál k okamžiku vzniku společnosti,
 • v případě nepeněžitých vkladů jméno vkladatele, popis nepeněžitých vkladů i údaje o akciích, které budou za tento nepeněžitý vklad vydány, a určení znalce, který provedl jeho ocenění,
 • určení ceny nepeněžitých vkladů při založení společnosti,
 • alespoň přibližnou výši nákladů, které v souvislosti se založením společnosti vzniknou,
 • údaj o tom, koho zakladatelé určují jako členy volených orgánů společnosti,
 • určení správce vkladů a
 • mají-li být vydány zaknihované akcie, tak čísla majetkových účtů, na které mají být vydány.

Minimální výše základního kapitálu u akciové společnosti je 2 000 000 Kč nebo 80 000 EUR a lze jej tvořit peněžitými i nepeněžitými vklady. Při založení vám však postačí splatit alespoň 30 % z této částky.

Orgány a řízení akciové společnosti

Existují dva druhy systému vnitřní struktury akciové společnosti: dualistický a monistický. Zvolený systém může společnost měnit prostřednictvím změny stanov.

V dualistickém systému vnitřní struktury se zřizuje představenstvo a dozorčí rada, v monistickém systému pak správní rada. V obou případech je nejvyšším orgánem akciové společnosti valná hromada.

Valná hromada, jako nejvyšší orgán a.s., rozhoduje o změnách stanov, volí orgány společnosti a schvaluje účetní závěrku.

Představenstvo je statutárním orgánem v dualistickém systému a má za úkol řídit společnost, činit každodenní rozhodnutí a vést účetnictví.

Dozorčí rada dohlíží v dualistickém systému na činnost představenstva a hospodaření společnosti.

Správní rada je kontrolně-řídicím orgánem v monistickém systému, zajišťuje obchodní řízení společnosti a dohlíží na její činnost. Správní rada nyní zastává i činnosti, které dříve spadaly do kompetencí statutárního ředitele. Začátkem roku 2021 byla totiž funkce statutárního ředitele zcela zrušena.

Jak založit akciovou společnost krok za krokem

 1. Přijetí stanov: Základem pro založení akciové společnosti jsou stanovy, které musí mít podobu notářského zápisu. Budete tedy rozhodně potřebovat služby notáře.
 2. Vydání živnostenského oprávnění: Jako zakladateléči členové představenstva musíte být držiteli živnostenského oprávnění. Vyřiďte si jej proto ještě před podáním žádosti o zápis do obchodního rejstříku.
 3. Zajištění sídla společnosti: Aby mohl zápis do OR proběhnout, zajistěte si souhlas vlastníka nemovitosti, ve které bude sídlo vaší společnosti.
 4. Splacení základního kapitálu: Před vznikem a.s. je třeba splatit alespoň 30 % základního kapitálu, zbytek jsou upisovatelé povinni splatit do doby určené ve stanovách, nejpozději ale do 1 roku od vzniku společnosti.
 5. Zápis do obchodního rejstříku: Společnost oficiálně vzniká až zápisem do obchodního rejstříku, který ale dnes může provést i notář. Přímý zápis do obchodního rejstříku notářem je rychlejší a levnější než u soudu.

Související články k tématu

Skip to content