Slovník pojmů Dozorčí rada

Dozorčí rada

Dozorčí rada je kontrolním orgánem kapitálových obchodních společností, tedy společností s ručením omezeným a akciových společností.

V případě společností s ručením omezeným se jedná o dobrovolně zřizovaný orgán a vyskytuje se jen zcela výjimečně, neboť společnosti s ručením omezeným jsou typicky využívány v situacích, kdy společníci společnosti tuto společnost i řídí jako její statutární orgány a dohled třetími osobami je tak zpravidla nadbytečný.

V případě akciových společností s dualistickou strukturou je dozorčí rada povinně zřizovaným orgánem. Je však možné založit akciovou společnost bez dozorčí rady, taková společnost se pak nazývá společností s monistickou strukturou. Fakticky je tedy zřízení dozorčí rady i v případě akciových společností striktně dobrovolné. 

Funkce dozorčí rady

Dozorčí rada vykonává kontrolu nad činností představenstva společnosti, jejím hospodařením společnosti a zastupuje tak ve společnosti zájmy akcionářů, kteří sami kontrolu hospodaření společnosti vykonávat nechtějí, nebo nemohou (v případě společnosti s ručením omezeným mají společníci právo na všechny potřebné informace sami, akcionáři akciové společnosti však tak široká práva nemají).

Za tím účelem může dozorčí rada nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s  právními předpisy a stanovami.

Dozorčí rada přezkoumává všechny účetní závěrky společnosti, návrhy na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě.      

V případě řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva pak zvolený člen dozorčí rady zastupuje společnost před soudem.

Umožňují-li to stanovy společnosti, může dozorčí rada volit a odvolávat členy představenstva. V takovém případě představuje dozorčí rada skutečně plnohodnotné zástupce akcionářů ve společnosti, jakýsi jejich volený výbor.

Stanov však mohou určit, že představenstvo volí a odvolává valná hromada. V takovém případě dozorčí rada toliko prezentuje valné hromadě svá zjištění a samotná rozhodnutí o personálních otázkách zůstávají v kompetenci akcionářů.

Stanovy také mohou určit (zpravidla na základě kolektivního vyjednávání s odborovou organizací), že některé členy dozorčí rady volí zaměstnanci společnosti. Ti v takovém případě ve společnosti nezastupují zájmy akcionářů společnosti, nýbrž jejích zaměstnanců.

Předpoklad výkonu funkce

Funkce člena dozorčí rady není slučitelná s funkcí člena představenstva. V případě společností s dualistickou strukturou je tedy pravomoc výkonná a pravomoc kontrolní zcela personálně oddělena.

Neurčí-li stanovy jinak, platí pro členy dozorčí rady stejný zákaz konkurence, jako pro statutární orgány. Člen dozorčí rady tedy nesmí podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného, nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo s obdobným předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže jde o koncern, ani se nesmí účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti.

Jinak platí pro členy dozorčí rady stejné požadavky, jako pro ostatní členy volených orgánů obchodních korporací. Musí tedy jít o zletilou osobu, které nebyl uložen zákaz výkonu funkce, nebo která nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin zpronevěry, podvodu, pojistného podvodu, úvěrového podvodu, dotačního podvodu, legalizace výnosů z trestné činnosti, legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti, lichvy, porušení povinnosti při správě cizího majetku, porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti, poškození věřitele, zvýhodnění věřitele, způsobení úpadku, porušení povinnosti v insolvenčním řízení, pletichy v insolvenčním řízení, porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku, trestný čin daňový, poplatkový nebo devizový, případně trestný čin proti závazným pravidlům tržní ekonomiky a oběhu zboží ve styku s cizinou (případně obdobný trestný čin v zahraničí).

Členem dozorčí rady též nesmí být osoba, u níž bylo rozhodnuto o prohlášení konkursu na majetek osoby vydané v České republice nebo obdobné rozhodnutí orgánu veřejné moci jiného státu, a to až do okamžiku zrušení konkursu.

Pro účely zápisu do obchodního rejstříku se splnění těchto předpokladů prokazuje čestným prohlášením, které podepisuje člen dozorčí rady (podpis musí být úředně ověřen) a výpisem z evidence vyloučených osob (ten si opatří rejstříkový soud, případně notář, který zápis do obchodního rejstříku provádí). Dříve se dokládala též výpisem z rejstříku trestů, ten se však od vzniku evidence vyloučených osob již nevyžaduje.

Smlouva o výkonu funkce

Mezi akciovou společností (případně společností s ručením omezeným) a členem její dozorčí rady se vzájemná práva a povinnosti řídí smlouvou o výkonu funkce. Není-li taková smlouva uzavřena, řídí se přiměřeně ustanoveními občanského zákoníku o příkazu. Smlouva o výkonu funkce se uzavírá v písemné formě a schvaluje ji valná hromada. Bez schválení valnou hromadou nenabude smlouva účinnosti. Valná hromada schvaluje i případné změny této smlouvy. Ohledně odměňování platí, že není-li sjednáno ve smlouvě o výkonu funkce jinak, je výkon funkce bezplatný. Podrobnosti smlouvy o výkonu funkce a dalších údajů ohledně odměňování upravuje zákon.

Skip to content