O akciové společnosti

O akciové společnosti

Akciová společnost je právnickou osobou – obchodní korporací. V názvu firmy musí být uvedena koncovka (zkratka) a.s., případně akc. spol.

Je pro ni typické, že vklady akcionářů do základního kapitálu a jejich následná účast na akciové společnosti jsou představovány akcií, cenný papírem, který má zákonem stanovené náležitosti.

Společnost za své závazky odpovídá celým svým majetkem.

Akcie

S akcií jsou spojena práva akcionáře ve společnosti. Mezi typická práva patří právo podílet se na řízení společnosti (hlasováním na valné hromadě), právo na podíl na zisku nebo na informace. Převod akcií na jiné osoby může být neomezený nebo pro něj mohou být stanoveny podmínky. Akcionáři nemusí mít všechna práva stejná.

Akcie představují účast na společnosti, původní (nominální) hodnota akcie má význam zejména pro určení práv akcionáře (například počet hlasů), zatímco tržní hodnota akcie může být výrazně vyšší nebo i nižší.

Založení akciové společnosti

Společnost může být založena jedním zakladatelem či více zakladateli. K založení akciové společnosti se vyžaduje přijetí stanov ve formě veřejné listiny – notářského zápisu. Minimální výše základního kapitálu akciové společnosti je 2 000 000 Kč nebo 80 000 EUR, vede‑li společnost účetnictví v měně euro. Stejně jako i jiné obchodní společnosti i akciová společnost vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku.

Orgány společnosti

Původní dualistický systém vnitřní struktury akciové společnosti byl doplněn o systém monistický. Existují tedy dva modely struktury a fungování akciové společnosti, ze kterých může zakladatel při přijímání stanov vybírat.

Dualistický systém

Valná hromada – nejvyšší orgán akciové společnosti, rozhoduje o změnách stanov, volí orgány společnosti, schvaluje účetní závěrku.

Představenstvo – statutární orgán, který má za úkol řídit společnost, činit každodenní rozhodnutí a vést účetnictví.

Dozorčí rada – je orgán, jehož úkolem je dohlížet na představenstvo a kontrolovat hospodaření společnosti.

Monistický systém

Valná hromada – nejvyšší orgán akciové společnosti, rozhoduje o změnách stanov, volí orgány společnosti, schvaluje účetní závěrku.

Správní rada – kontrolně-řídící orgán představující sjednocený prvek výkonu všech pravomocí (mimo valné hromady) v rámci monistického řízení společnosti.

Související články k tématu

Skip to content