Činnost notáře a co vše zahrnuje

Činnost notáře a co vše zahrnuje

Činnost notáře představuje klíčovou součást právního systému České republiky. Notáři jsou veřejní činitelé, kteří mají zvláštní oprávnění k vykonávání určitých právních úkonů, a to zejména s cílem zajistit právní jistotu, ochranu stran zapojených do právních vztahů a prevenci právních sporů. Rozsah jejich činnosti je široký a zahrnuje celou řadu důležitých úkonů, které často mají zásadní vliv na právní a majetkové poměry osob. V tomto článku se podrobněji zaměříme na rozsah a specifika činnosti notářů.

Činnost notáře a co zahrnuje
Zdroj: Freepik.com

Ověřování podpisů a dokumentů

Jednou z hlavních činností notáře je ověřování podpisů (tzv. legalizace) nebo shody kopie dokumentu s jeho originálem (tzv. vidimace). Mezi dokumenty vyžadující notářské ověření patří například kupní smlouvy, darovací smlouvy, závěti, plné moci a další právní dokumenty. Ověření notářem zvyšuje právní jistotu a je často vyžadováno pro některé právní úkony, například založení s.r.o. nebo převod nemovitosti.

Přímý zápis do obchodního rejstříku

Notáři mají pravomoc provést přímý zápis do obchodního rejstříku, což zahrnuje zejména zápisy týkající se obchodních společností a družstev. Tato činnost značně urychluje a zjednodušuje proces založení obchodní společnosti, jelikož u notáře vyřídíte vše potřebné najednou – sepsání zakladatelské listiny či společenské smlouvy i přímý zápis do rejstříku.

Tato služba je tedy významná zejména při zakládání společností, změnách ve společnostech, jako jsou změny zakladatelských dokumentů, zvýšení nebo snížení základního kapitálu, a při přeměnách obchodních společností a družstev.

Sepsání a uložení závětí

Notáři také sepisují a uchovávají závěti. Díky své odbornosti dokážou poradit s formulací závěti tak, aby co nejlépe vyjadřovala poslední vůli zůstavitele a zároveň byla v souladu s právními předpisy.

Originál závěti zůstává uložen u notáře a údaj o jejím sepsání se zapisuje se do Evidence právních jednání pro případ smrti, kterou vede Notářská komora České republiky. Uchování závěti u notáře zajišťuje, že bude po smrti zůstavitele snadno nalezena a realizována v souladu s jeho přáním.

Notářské zápisy

Notářský zápis je dokument, kterým notář na základě ústního projevu vůle stran nebo na základě písemných podkladů vytváří zápis o právním úkonu. Notářské zápisy mají zvláštní důkazní sílu a jsou důležité například při převodech nemovitostí, založení společností nebo při uzavírání smluv s větším majetkovým dopadem.

Notářský zápis funguje mimo jiné také jako podklad pro exekuci. Takový zápis, v němž dlužník dává svolení k přímé vykonatelnosti notářského zápisu neboli k exekuci, je efektivním způsobem, jak zajistit vrácení půjčených peněz bez nutnosti soudního řízení. Tento zápis umožňuje věřiteli v případě nesplnění závazku přímo požádat o exekuci na majetek dlužníka.

Právní poradenství

Notáři poskytují právní poradenství v oblastech, ve kterých jsou oprávněni vykonávat svou činnost. Poradí vám například v otázkách dědického práva, smluvního práva, práva nemovitostí a dalších oblastech. Díky své odbornosti a znalosti právních předpisů vám notáři pomohou předejít právním problémům a sporům.

Notář a jeho činnost
Zdroj: Freepik.com

Další činnosti notářů

Notáři vykonávají řadu dalších činností, jako je vydávání osvědčení o právních skutečnostech, úschova dokumentů a peněžních částek, provádění losování nebo určování dědiců v dědickém řízení. Notář také může působit jako mediátor v případě, že strany chtějí svůj spor vyřešit mimosoudně.

Činnost notáře je nezbytná pro zajištění právní jistoty a ochrany práv a zájmů osob ve společnosti. Notáři přispívají k prevenci právních sporů a k efektivnímu a spravedlivému řešení právních otázek. Jejich role je nezastupitelná v mnoha oblastech právního života, ať už jde o otázky majetkového, rodinného, dědického či obchodního práva.

Související články k tématu

Skip to content