Slovník pojmů Družstvo

Družstvo

Pojmem družstvo rozumíme společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem podnikání nebo zajišťování hospodářských, sociálních nebo jiných potřeb svých členů. Podobně jako společnost s ručením omezeným ručí družstvo za své závazky celým svým majetkem, přičemž každý člen se podílí na základním kapitálu tzv. základním členským vkladem. Minimální výše základního kapitálu není zákonem stanovena.

Družstvo se zakládá konáním ustavující schůze, kde se přijmou stanovy, a vzniká, stejně jako ostatní obchodní společnosti, zápisem do obchodního rejstříku. Založení družstva může uskutečnit skupina minimálně 3 osob bez ohledu na to, zda se jedná o osoby fyzické nebo právnické.

Orgány družstva

Nejvýše postaveným orgánem družstva je členská schůze. Ta se schází ve lhůtách určených stanovami, ale nejméně jednou za rok. Do její působnosti spadá zejména následující:

 • změny stanov,
 • volba a odvolávání členů představenstva a kontrolní komise,
 • schvalování řádné účetní závěrky,
 • rozhodování o rozdělení a užití zisku, popřípadě způsob úhrady ztráty,
 • rozhodování o zvýšení nebo snížení základního kapitálu,
 • rozhodování o prodeji nebo nájmu podniku a o jiných významných majetkových dispozicích,
 • rozhodovat o prodeji nebo jiných majetkových dispozicích s nemovitostmi apod.

Výkonným orgánem je představenstvo. To jedná jménem družstva navenek a má na starosti všechny věci, které nejsou svěřeny členské schůzi.

Kontrolní funkci v družstvu plní kontrolní komise. Ta dohlíží na veškerou činnost družstva a projednává stížnosti členů. Spadá pouze po členskou schůzi a na ostatních orgánech je zcela nezávislá. Má nejméně 3 členy (z toho předsedu a případně místopředsedu) a schází se alespoň jednou za 3 měsíce.

Výhody družstva

Stejně jako každá právní forma vám i družstvo přináší jisté výhody, mezi které patří například:

 • demokratické rozhodování – v družstvech platí zásada jeden člen, jeden hlas, což znamená, že všechna důležitá rozhodnutí jsou přijímána členy na principu demokracie, bez ohledu na velikost jejich podílu nebo investice,
 • podpora členů – družstva slouží potřebám a zájmům svých členů, kterým nabízí výhody ve formě lepších cen či kvalitnějších služeb,
 • sociální soudržnost – charakteristickým rysem družstev je sociální soudržnost a vyhledávání příležitostí pro spolupráci a vzájemnou pomoc,
 • podpora lokálního hospodářství – družstva často působí v lokálních komunitách a podporují je, což vede k posílení místního hospodářství a vytváření pracovních míst.
Skip to content