Slovník pojmů Plná moc

Plná moc k zastupování

Plná moc je dokumentem, který umožňuje zmocniteli (zastupované osobě) oprávnit jinou osobu (zmocněnce, zástupce) k zastupování při jednání s úřady nebo třetí osobou, a to v daném rozsahu.

Tento právní akt je jednostranný – plnou moc sepisuje pouze zmocnitel a zmocněnec nemusí být u jejího sepsání vůbec přítomen. Zmocnitelem i zmocněncem může být jak fyzická, tak právnická osoba.

Jak plnou moc napsat a co musí obsahovat

Plná moc se zpravidla uzavírá v písemné formě a pro zastupování je platná jedině tehdy, obsahuje-li následující údaje:

 • identifikaci zmocnitele – jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého bydliště,
 • identifikaci zmocněnce – jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého bydliště, 
 • úkony, ke kterým je plná moc udělena,
 • datum, místo vyhotovení a podpisy zmocnitele i zmocněného.

Udělení plné moci se ve většině případů obejde bez úředně ověřeného podpisu. Pokud ale udělujete plnou moc pro právní jednání, které vyžaduje formu veřejné listiny, bez ověření podpisů se neobejdete. Jedním z těchto případů je zastoupení pro účely založení obchodní společnosti. Ověření provedete buď na pobočce služby CzechPoint nebo u notáře.

Úkony, pro které se plná moc uděluje, je třeba vždy důkladně specifikovat. Výjimkou je tzv. generální plná moc, při které je zmocněný oprávněn k veškerým právním úkonům zcela bez omezení.

Existuje také substituční plná moc, která umožňuje zmocněnci převést zastoupení v právních úkonech na další osobu, tzv. substituta. Na něj pak přecházejí práva vyplývající z dané plné moci. Za řádný výběr substituta je zodpovědný zmocněnec.

Využití plné moci je různé, obvykle se ale uděluje například pro:

 • hlasování,
 • zastupování v řízení,
 • jednání s úřady (např. při přepisu vozidla či prodeji nemovistosti),
 • vyzvedávání pošty,
 • jednání s jinými právnickými a fyzickými osobami atd.

Plná moc zaniká:

 • vykonáním právních jednání, pro která byla udělena,
 • vypovězením ze strany zmocněnce,
 • odvoláním ze strany zmocnitele (je třeba zmocněnce o odvolání předem informovat),
 • zmocněnec nebo zmocnitel zemře nebo zanikne (v případě PO).
Skip to content