Slovník pojmů Veřejná obchodní společnost

Veřejná obchodní společnost

Veřejná obchodní společnost, známá také pod nejběžnější zkratkou „v.o.s.“, je právní formou podnikání, která spadá mezi osobní obchodní společnosti. Tento typ obchodní korporace je společností alespoň dvou osob (fyzických nebo právnických), které ručí za její závazky společně, nerozdílně a celým svým majetkem.

Z uvedeného důvodu (neomezená odpovědnost společníků) tento typ společnosti (v porovnání se společností s ručením omezeným) není v praxi příliš využíván.

Založení v.o.s. vyžaduje uzavření společenské smlouvy mezi všemi společníky. Tato smlouva musí obsahovat základní informace, jako je název společnosti, sídlo, předmět podnikání, informace o společnících, a rozdělení zisku a ztráty. Po uzavření společenské smlouvy následuje zápis společnosti do obchodního rejstříku.

Součástí obchodní firmy tohoto typu společnosti jsou různé zkratky, které identifikují její právní formu. Mezi tyto zkratky patří „v.o.s.“ nebo „veř. obch. spol.“, případně pokud název společnosti obsahuje příjmení jednoho ze společníků, často se používá zkratka „a spol.“.

Mezi výhody veřejné obchodní společnosti patří snadné založení bez povinnosti vytváření základního kapitálu, přímá kontrola nad podnikáním či flexibilita v rozhodování a řízení. Mezi nevýhody pak patří hlavně neomezené ručení společníků nebo obtížné získávání kapitálu a úvěrů.

Skip to content