Slovník pojmů Vznik právnické osoby

Vznik právnické osoby

Okamžik vzniku právnické osoby je v právním světe klíčovým momentem. Ke vzniku právnické osoby dochází dnem zápisem do veřejného rejstříku (např. obchodního, nadačního, spolkového atd.).

Vzniku právnické osoby předchází ještě jedna fáze, a to její tzv. ustavení. K němu dochází buď zakladatelským právním jednáním, zákonem, rozhodnutím orgánu veřejné moci, popřípadě jiným způsobem. Je třeba podotknout, že pro zakladatelské právní jednání se vyžaduje písemná forma.

Mezi právnické osoby řadíme například:

  • obchodní korporace,
  • družstva,
  • spolky,
  • společenství vlastníků jednotek,
  • nadace a nadační fondy,
  • příspěvkové organizace,
  • vysoké školy,
  • ale také obce, kraje či státy.

V případě obchodní korporace předchází jejímu vzniku založení. Obchodní společnost je zakládána sepsáním zakladatelské listiny či společenské smlouvy. V období mezi založením a vznikem obchodní společnost po právní stránce stále ještě neexistuje, stejně jako její orgány, a nemůže tak nabývat žádných práv ani povinností.

Zápis do obchodního rejstříku, kterým obchodní společnost vznikne, lze provést dvěma způsoby:

  • prostřednictvím návrhu na zápis do obchodního rejstříku doručeného rejstříkovému soudu
  • nebo u notáře, tedy tzv. přímým zápisem do obchodního rejstříku.
Skip to content