Slovník pojmů Odštěpný závod

Odštěpný závod

K vysvětlení pojmu odštěpný závod je potřeba drobný exkurs přes obchodní závod podnikatele a pobočku. Zákon je definuje takto:

 • Obchodní závod (dále jen „závod“) je organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti. Má se za to, že závod tvoří vše, co zpravidla slouží k jeho provozu.
 • Pobočka je taková část závodu, která vykazuje hospodářskou a funkční samostatnost a o které podnikatel rozhodl, že bude pobočkou.

Je-li pobočka zapsána do obchodního rejstříku, jedná se o odštěpný závod; to platí i o jiné organizační složce, pokud o ní jiný právní předpis stanoví, že se zapíše do obchodního rejstříku. Vedoucí odštěpného závodu je oprávněn zastupovat podnikatele ve všech záležitostech týkajících se odštěpného závodu ode dne, ke kterému byl jako vedoucí odštěpného závodu zapsán do obchodního rejstříku.

Do obchodního rejstříku se o závodu zahraniční osoby a o odštěpném závodu podle zákona o veřejných rejstřících zapíše:

 1. označení, liší-li se od názvu nebo firmy zahraniční osoby, sídlo nebo umístění závodu nebo odštěpeného závodu a jeho identifikační číslo,
 2. předmět podnikání nebo činnosti závodu nebo odštěpného závodu,
 3. jméno zahraniční osoby, její právní forma a výše upsaného základního kapitálu v příslušné měně, je-li vyžadován,
 4. právo státu, kterým se zahraniční osoba řídí, a přikazuje-li toto právo zápis nebo je-li osoba do evidence zapsána, také evidence, do které je tato osoba zapsána, a číslo zápisu,
 5. zapisované údaje požadované tímto zákonem u člena statutárního orgánu nebo prokuristy,
 6. zapisované údaje požadované tímto zákonem pro vedoucího odštěpného závodu a adresa místa jeho pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu,
 7. zrušení zahraniční osoby, jmenování, identifikační údaje a oprávnění likvidátora a ukončení likvidace zahraniční osoby,
 8. zahájení insolvenčního nebo jiného obdobného řízení týkajícího se zahraniční osoby, prohlášení a zrušení konkursu, povolení reorganizace, schválení reorganizačního plánu, splnění reorganizačního plánu nebo jeho podstatných částí nebo údaj o jiném obdobném rozhodnutí týkajícím se zahraniční osoby a
 9. ukončení provozu závodu nebo odštěpného závodu v České republice.
Skip to content