Slovník pojmů Prokurista

Prokurista

Prokurista je fyzická osoba způsobilá k právním úkonům a zapsaná v obchodním rejstříku, která je zplnomocněna majitelem společnosti k tomu, aby jej zastupovala na důležitých jednáních, kde je vyžadován podpis majitele společnosti. Protože prokurista podepisuje za majitele řadu smluv, jeho podpis musí být ověřený. Prokura může být udělena jedné nebo více osobám, přičemž každý prokurista zastupuje majitele společnosti samostatně, není-li ve smlouvě určeno jinak. Majitel společnosti může například jmenovat prokuristu jen pro danou pobočku společnosti.

Prokurista je tedy smluvním zástupcem společnosti, na kterého může majitel převést důležité operativní činnosti a díky tomu má čas věnovat se jiným strategickým činnostem.

Prokurista ale nemá stejné pravomoci jako majitel společnosti. Nemůže společnost zadlužit, zcizit či zatížit nemovitosti, nebo provádět zásadní podnikatelské změny a rozhodnutí.

Prokura zaniká výpovědí ze strany prokuristy nebo odvoláním ze strany majitele, případně smrtí prokuristy. V případě smrti majitele společnosti ale prokura nezaniká a prokurista dále zastupuje společnost v rozsahu jeho pravomocí.

Skip to content