Prokura

Prokura je speciální plná moc, udělovaná podnikající osobou k zastupování při provozu jejího obchodního závodu. 

U společností s ručením omezeným prokuru uděluje jednatel a schvaluje ji valná hromada. Osoba, které je plná moc udělena (prokurista) se zapisuje do obchodního rejstříku, nemusí tedy své oprávnění zastupovat společnost (podepisovat za ni smlouvy atd.) nijak složitě prokazovat.

Prokurista musí se svým jmenováním do funkce a se zápisem své osoby do obchodního rejstříku souhlasit, zároveň musí splňovat zákonem stanovené podmínky, zejména musí být svéprávný a bezúhonný (ve smyslu zákona o živnostenském podnikání). Skutečnost, že budoucí prokurista splňuje veškeré tyto podmínky, je běžně dokládána jeho čestným prohlášením (s úředně ověřeným podpisem) a výpisem z rejstříku trestů.

Skip to content