Slovník pojmů Zmocnitel

Zmocnitel

Zmocnitelem je ten, kdo na základě plné moci pověří jinou osobu (tzv. zmocněnce), aby jej zastupovala při jednání s úřady či jiným subjektem. Zvolený zástupce pak jedná jménem zastoupeného a na jeho účet.

Termín zmocnitel se používá výhradně při zastoupení na základě plné moci. Pokud zákonný zástupce či opatrovník jedná za dítě, pak je dítě označováno pojmem zastoupený.

Udělení plné moci je jednostranný právní akt, který koná právě zmocnitel. Ten musí být v plné moci jasně identifikován – zpravidla vám postačí uvést jméno a příjmení, datum narození nebo rodné číslo a trvalé bydliště. Nezbytný je také podpis zmocnitele, který musí být v určitých případech, kdy to zákon vyžaduje, úředně ověřen. Právě zmocnitel tak musí v těchto případech k notáři nebo na pobočku Czech Pointu.

Další důležitou povinností zmocnitele je stanovit rozsah zastoupení, tedy popsat konkrétní úkony, při kterých jej bude zmocněnec zastupovat. Může ale také udělit tzv. generální plnou moc v případě, že se chce nechat zastupovat pro veškerá jednání. 

Skip to content