Fúze

Fúze je procesem, při kterém se dvě nebo více samostatných společností sloučí na základě dohody do jedné právní entity. Uskutečňuje se z různých důvodů, ale obecně jde o strategii rozšiřování podnikání, zvyšování konkurenceschopnosti, snižování nákladů, rozšiřování tržního dosahu nebo získávání nových technologií či odborných znalostí.

Je důležité nezaměňovat fúzi s akvizicí – ta totiž nemusí být založena na dohodě a společnost může být převzata i bez souhlasu jejího managementu.

Fúze splynutím vs. fúze sloučením

Při fúzi splynutím zanikají všechny zúčastněné společnosti a veškeré jejich majetek, práva i povinnosti přechází na nově vzniklou nástupnickou společnost. Tento typ fúze obvykle probíhá u rovnocenně silných společností.

Příklad: Dochází k fúzi obchodních společností A a B. Při splynutí zanikají obě společnosti, A i B, přestávají existovat jako samostatné právní entity a vzniká zbrusu nová společnost C.

Naopak v případě fúze sloučením zaniká pouze část společností a práva, povinnosti i jmění těchto společností přechází na již existující nástupnickou společnost. Společníci zaniklé společnosti se pak stávají společníky nástupnické firmy. Při fúzi sloučením zpravidla silnější společnost pohlcuje“ slabší.

Příklad: Dochází k fúzi obchodních společností A a B. Zaniká ale pouze společnost A a veškerý její majetek a práva přecházejí na společnost B.

Horizontální, vertikální a konglomerátní fúze

Pojmem horizontální fúze rozumíme sloučení dvou společností, které se pohybují ve stejném průmyslovém odvětví a jsou zpravidla konkurenty. Cílem takové fúze je zvýšit tržní podíl, eliminovat konkurenci a získat konkurenční výhodu na trhu. Jako příklad lze jmenovat fúzi dvou ropných společností Exxon a Mobil z roku 1999 – dnes společnost funguje pod názvem ExxonMobil.

Vertikální fúze označuje spojení společností, které se nachází v různých fázích výrobního procesu stejného produktu, tedy v rámci stejného dodavatelského řetězce. Jedná se tedy zejména o spojení s dodavatelem či odběratelem – příkladem je výrobce automobilů, který se sloučí s dodavatelem autodílů. Cílem tohoto kroku je zlepšit efektivitu podnikatelské činnosti a efektivněji řídit náklady.

Poslední variantou je konglomerátní fúze. Pod tímto pojmem se skrývá sloučení společností z různých odvětví, které spolu nemají žadný konkurenční vztah. Příkladem je situace, kdy tabáková společnost Philip Morris odkoupila potravinářskou společnost Kraft Foods. Motivací pro takový typ fúze je třeba diverzifikace podnikání, snížení rizika nebo rozšíření produktové nabídky.

Skip to content