Slovník pojmů Účetní výkazy

Účetní výkazy

Účetní nebo také finanční výkazy jsou klíčovým nástrojem pro sledování finančního zdraví a výkonnosti společnosti. Každá účetní jednotka má povinnost vyplňovat tyto výkazy a předkládat je příslušným úřadům.

Rozvaha

Rozvaha poskytuje přehled o finanční situaci podniku v konkrétním okamžiku. Tento dokument zahrnuje aktiva a pasiva. Aktiva jsou majetkem podniku, zatímco pasiva představují závazky podniku vůči jeho vlastníkům a věřitelům. Rozvaha je tedy ve zkratce přehledem o majetku společnosti a zdrojích jeho financování.

Přehled o změnách vlastního kapitálu

Přehled o změnách vlastního kapitálu informuje o zvýšení nebo snížení jednotlivých složek vlastního kapitálu mezi dvěma rozvahovými dny. Je tedy doplňující informací k části rozvahy, kde jsou uvedeny stavové položky vlastního kapitálu běžného a minulého účetního období.

Výkaz zisku a ztráty

Výkaz zisku a ztráty je povinnou součástí účetní závěrky a podává informace o výsledku hodpodaření podniku za sledované období, obvykle za jeden rok. Tento výkaz zahrnuje výnosy a náklady, na jejichž základě vypočítáte čistý zisk (nebo ztrátu) za dané období. Výkaz zisku a ztráty prozrazuje, jak dobře podnik generuje zisk.

Přehled o peněžních tocích

Výkaz cash flow podává přehled o peněžních tocích – příjmech a výdajích – za určité časové období. Ze všech výkazů nejlépe zachycuje skutečný stav finančního zdraví podniku a poskytuje vám přehled o podnikových financích.

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce je povinnou součástí účetní závěrky pro veškeré subjekty bez rozdílu. Má za úkol doplnit a vysvětlit informace obsažené v rozvaze, výkazu zisku a ztráty a i dalších výkazech a informovat o dalších podstatných skutečnostech, které nejsou v ostatních částech účetní závěrky obsaženy.

Skip to content