Slovník pojmů Plátce DPH

Plátce DPH

Zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty definuje otázku, kdo je plátcem DPH, takto: 

Plátcem se stane osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku, jejíž obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne 2000000 Kč, s výjimkou osoby, která uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně. 

Plátcem se daná osoba stává od prvního dne druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém překročila stanovený obrat, nestane-li se podle tohoto zákona plátcem dříve.

Plátcem DPH se ale stáváte například i při nabytí majetku privatizací nebo pokud zdědíte podnikání po osobě, která byla plátcem DPH. Přihlásit se k plátcovství DPH můžete i dobrovolně. 

Povinnosti plátce DPH

Na plátce DPH se vztahuje řada povinností, jako je vystavování daňových dokladů s veškerými náležitostmi, podávání měsíčního či kvartálního daňového přiznání nebo podávání kontrolního hlášení. Zvýšená administrativa může znamenat komplikaci především pro OSVČ, kteří se stali plátcem DPH

Plátce a neplátce DPH

Pojem plátce DPH jsme si už vysvětlili. Neplátcem DPH je pak fyzická nebo právnická osoba, jejíž obrat za posledních 12 po sobě jdoucích měsíců nepřesáhl 2 miliony korun. Vystavuje faktury bez DPH, tuto daň neodvádí a nemá ani nárok na odpočet. 

Registr plátců DPH

Registr, nebo také rejstřík plátců DPH je systém veřejné správy, který obsahuje informace o všech plátcích DPH, ať už jde o fyzické či právnické osoby. Online cestou si tak můžete ověřit jejich spolehlivost nebo zjistit informace o bankovních účtech.

Skip to content