Elektronický podpis

V případě listin na papíře je podpis dobře známým a jednoduchým prvkem stvrzujícím vůli pisatele listiny. V dnešní době však většina písemností vzniká a koluje v elektronické podobě a je potřeba je podepsat elektronicky. Prostředků elektronického podpisu existuje celá řada a jejich české názvy mohou být někdy matoucí.

Evropské nařízení o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu rozeznává tři úrovně elektronického podpisu.

Elektronický podpis, či prostý elektronický podpis, mohou být jakákoli data použitá k podepisování. Může to být naskenovaný obrázek podpisu nebo jen prosté jméno napsané pod e-mailem. I takováto podoba podpisu může postačit k platnému uzavření smlouvy, zejména pokud není mezi stranami sporné, kdo takový dokument podepsal, nebo pokud obě strany začaly smlouvu plnit.

Zaručený elektronický podpis je vyšší formou elektronického podpisu. Zaručený trvale znemožňuje provádění jakýchkoli změn v dokumentu nebo vynětí podpisu a jeho připojení k jinému dokumentu. Takto podepsaný dokument tedy může volně cirkulovat a jeho původ bude dohledatelný. Službu zaručeného podpisu mohou poskytovat různé komerční subjekty a identita podepisujícího nemusí být vždy spolehlivě zjištěna. Přesto může být takováto forma podpisu užitečným nástrojem, zejména pokud si obchodní partneři osobně dohodnou používání konkrétního podpisového prostředku a následně jej dlouhodobě používají.

Kvalifikovaný podpis je vyšší formou zaručeného elektronického podpisu a jedná se o elektronický podpis s vůbec nejvyšší formou zabezpečení. Certifikát kvalifikovaného elektronického podpisu je vydáván státem pověřenými subjekty a při jeho vydání dochází k důkladné kontrole totožnosti osoby, která jej má obdržet. Kromě toho je certifikát uložen na čipové kartě nebo tokenu, z nějž jej nelze vyjmout nebo zkopírovat. Kvalifikovaný elektronický podpis je plnohodnotnou náhradou vlastnoručního podpisu a vůči orgánům státní správy může v některých případech dokonce nahradit i podpis ověřený.

Uznávaný elektronický podpis je specificky českou formou elektronického podpisu, která nemá oporu v evropském právu a není tedy mezinárodně uznávaná. Stejně jako kvalifikovaný podpis dochází při jeho vydání ke kontrole totožnosti, není však spojen se svým nosičem a může tak být volně nainstalován na různá zařízení. Přes nižší míru zabezpečení mu české orgány přiznávají stejné účinky jako podpisu kvalifikovanému. 

    Skip to content